top of page

Belangrijk

Voorwaarden

Op al onze prestaties zijn onze Voorwaarden van toepassing. U ontvangt deze Voorwaarden voor de aanvang van de uitvoering van onze diensten ter nazicht, bespreking en eventuele aanpassing.

Deontologie

De advocaten verbonden aan VCK Legal zijn lid van een of meerdere balies, vermeld in hun persoonlijke pagina op deze site. Als advocaat zijn we onderworpen aan de Codex Deontologie Advocaten.

Verzekeringen

Het advocatenkantoor is verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid via de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten via de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Deze polis is onderschreven bij de maatschappij MS Amlin Insurance SE, Koning Albertlaan 37, 1030 Brussel, onder polisnr. LXX034899 en geeft een wereldwijde dekking (met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada).

Anti-witwas

Afhankelijk van de aard van de diensten die een advocaat aan u dient te verstrekken, is het mogelijk dat hij/zij verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. Wat dit voor gevolg heeft, leest u in deze link.

Privacy

VCK Legal gaat voorzichtig met uw persoonsgegevens om, conform de wettelijke voorschriften van de AVG (GDPR). U vindt onze privacy policy via deze link.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken enkel functionele cookies voor louter technische doeleinden en alleen als het echt niet anders kan. Deze cookies bewaren geen persoonsgegevens. U kan deze cookies terugvinden via uw browser en zelfs ook uitschakelen, maar dan zal de website niet meer correct werken.

Bemiddeling

Een geschil kan beslecht worden door een gerechtelijke uitspraak, maar vooraleer te beslissen om een rechtszaak in te spannen, is het belangrijk te weten dat een oplossing ook mogelijk is via bemiddeling. U vindt meer uitleg over bemiddeling via deze link.

Pro deo

Onder bepaalde omstandigheden heeft u recht op gratis rechtshulp, beter gekend onder de benaming een pro deo advocaat. U vindt meer informatie hierover via deze link.

Wettelijke Verplichtingen

De wettelijke informatie- en transparantieverplichting voortvloeiend uit artikel III.74 WER wordt nageleefd door de voorafgaandelijke mededeling van de Voorwaarden waarin dit vervat zit en die gelden als informatiedocument.

Voorwaarden
Deontologie
Verzekeringen
Anti-witwas
Privacy
Cookies
Bemiddeling
Pro deo
Wetteljke verplichtingen
bottom of page