top of page

Meer rechten voor de VME, minder rechtszekerheid voor wie met een mede-eigendom contracteert?


De vereniging van mede-eigenaars (VME) is maar moeilijk in een hokje te plaatsen. 


Enerzijds heeft de VME immers rechtspersoonlijkheid, is ze ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) en wordt deze vaak door een professioneel syndicus bijgestaan.


Maar anderzijds is ze vaak samengesteld uit (voornamelijk) particuliere leden (consumenten), heeft ze geen economisch doel en is voor haar werking totaal afhankelijk van de storting van bijdragen van haar leden. 


Ook voor de wetgever blijft het een uitdaging te bepalen welke regels op haar van toepassing zijn.  Een nieuwe stap werd nu gezet: een nieuwe wet poogt de spelregels bij het contracteren door de VME (bijv. onderhoudscontracten, aannemingscontracten,…) duidelijker te stellen.  


Zo werden, naast de algemene beschermingsregel uit het Burgerlijk Wetboek, ook een aantal regels uit het Wetboek Economisch Recht  - met name de beschermingsbepalingen tegen onrechtmatige bedingen en de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten - van toepassing gemaakt op de VME.  


Welke concrete regels van toepassing zijn en of deze in meer of mindere mate gelden, hangt af van het concrete percentage van de aandelen in de gemeenschappelijke delen.


Als 75% of meer van de aandelen zijn toebedeeld aan kavels die geen professionele bestemming kunnen hebben overeenkomstig de statuten van de mede-eigendom, dan is de onrechtmatige bedingenleer voor consumenten van toepassing.

 

Als meer dan 25% van de aandelen zijn toebedeeld aan kavels die een professionele bestemming kunnen hebben overeenkomstig de statuten van de mede-eigendom, dan is de onrechtmatige bedingenleer voor ondernemingen van toepassing.


Deze regelgeving ‘vers van de pers’ doet toch meteen een aantal bedenkingen rijzen:  

  • iedere bestemming van een kavel die volgens de statuten niet uitgesloten is, lijkt ons een mogelijke bestemming;

  • hoewel een statutenwijziging een authentieke akte vereist, zijn de statuten van een VME niet onveranderlijk;

  • en niet in het minst: is een contractspartij hiervan telkens op de hoogte?


Wij volgen alvast met veel gezonde nieuwsgierigheid verder de praktijk… Maar welke wetgeving uiteindelijk van toepassing is, kan een behoorlijk verschil uitmaken.


Wenst u dat we dit samen verder bekijken, zodat uw VME niet voor verrassingen komt te staan? VCK Legal staat tal van mede-eigendommen en hun syndicus dagdagelijks juridisch bij; contacteer ons dus gerust voor een vrijblijvend eerste gesprek.


74 weergaven

Comments


bottom of page